Sơn sàn nhà kho

Cty Nam Á gửi khách hàng một số mẫu kho sau khi đã sơn sàn: 

sơn sàn nhà kho

Sơn sàn nhà kho

sơn sàn nhà kho

Sơn sàn nhà kho

Sơn sàn nhà kho